தமிழ்மொழி கற்றல்
வளர்ச்சிக் குழு
Home > வளங்கள் > தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக்குழுவின் வளங்கள்

தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக்குழுவின் வளங்கள்


தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக்குழுவின் வளங்கள் 


                                           1. கனியும் மனியும் செயலி  


                                           2. சொல் பார்ப்போம் 

                                           
                                           3. அமுது 


                                           4. சொல்வேட்டை 

                                         
                                           5. துரியோதனன்  


                                           6. மழலைப்பாட்டு 
                    
                     
                                           7. மின்னூல் 

                                                                            ரீனோ மின்னூல் 

 

  

                                                           முரளியின் பொம்மைகள் மின்னூல்